Elle fashion show

Elle Fashion Spring Summer Show 2014

SỰ KIỆN THỜI TRANG ELLE FASHION SPRING SUMMER SHOW 2014 Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí cảnh quan, sân khấu cho buổi

Sea of memory fashion show

Sea of memory fashion show

SỰ KIỆN THỜI TRANG SEA OF MEMORY FASHION SHOW Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí cảnh quan, sân khấu cho buổi trình

Love fall winter fashion show 2015- Do Manh Cuong

Love fall winter fashion show 2015

SỰ KIỆN THỜI TRANG LOVE FALL WINTER FASHION SHOW 2015  Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí sân khấu cho Buổi trình diễn

Le Jadin Spring Summer 2013

SỰ KIỆN THỜI TRANG LE JADIN SPRING SUMMER 2013  Nhà Xanh hỗ trợ thiết kế và trang trí cảnh quan sân khấu cho Buổi trình